3925 N. Ashland Ave.

3925 N. Ashland Ave.

3339 N. Leavitt St.

3339 N. Leavitt St.

1121 W. Belmont Ave.

1121 W. Belmont Ave.

1630 N. Cleveland Ave

1630 N. Cleveland Ave

1530 N Wieland St.

1530 N Wieland St.