170 N Sangamon St. EDITED Shrake

170 N Sangamon St. EDITED  Shrake

401 E. Ontario Ammenities

401 E. Ontario Ammenities

401 E. Ontario Unit 3207 EDITED Shrake

401 E. Ontario Unit 3207 EDITED  Shrake

401 E. Ontario Unit 4002 EDITED Shrake

401 E. Ontario Unit 4002 EDITED  Shrake

913 W. Altgeld St. #4W

913 W. Altgeld St. #4W

913 W. Altgeld St.#4W

913 W. Altgeld St.#4W

990 E. 55Th St. EDITED Shrake

990 E. 55Th St. EDITED Shrake

1234 W. Oakdale Ave. EDITED Shrake

1234 W. Oakdale Ave. EDITED Shrake

1924 N. Dayton St. EDITED Shrake

1924 N. Dayton St. EDITED  Shrake

2021 W. Warner Ave. Shrake EDITED

2021 W. Warner Ave. Shrake EDITED

2329 S. Michigan Ave. EDITED Shrake

2329 S. Michigan Ave. EDITED  Shrake

2329 S.Michigan Ave. Exterior EDITED

2329 S.Michigan Ave. Exterior EDITED

2338 W. Dickens Ave. 1ST. FL. EDITED Shrake

2338 W. Dickens Ave. 1ST. FL. EDITED  Shrake

2338 W. Dickens Ave. 2ND Floor EDITED Shrake

2338 W. Dickens Ave. 2ND Floor EDITED  Shrake

2340 N. Talman Ave. EDITED Shrake

2340 N. Talman Ave. EDITED   Shrake

2626 N. Wayne Ave. EDITED Re-Do Shrake

2626 N. Wayne Ave. EDITED Re-Do Shrake

2626 N. Wayne Ave. EDITED Shrake

2626 N. Wayne Ave. EDITED Shrake

2750 N. Dayton St. EDITED Shrake

2750 N. Dayton St. EDITED Shrake

2945 W. Belden Ave. EDITED Shrake

2945 W. Belden Ave. EDITED Shrake

3139 N. Southport Ave. EDITED Shrake

3139 N. Southport Ave. EDITED Shrake

3457 N. Avers Ave. EDITED Shrake

3457 N. Avers Ave. EDITED  Shrake

3854 N Greenview Ave. Exterior EDITED Shrake

3854 N Greenview Ave. Exterior EDITED Shrake

3854 N. Greenview Ave.

3854 N. Greenview Ave.

4050 N. Lincoln Ave. #305 EDITED Shrake

4050 N. Lincoln Ave. #305 EDITED Shrake

4050 N. Lincoln Ave. EDITED Shrake

4050 N. Lincoln Ave. EDITED Shrake

4350 N Leavitt St EDITED Shrake

4350 N Leavitt St EDITED Shrake

5620 W. Montrose EDITED Shrake

5620 W. Montrose EDITED Shrake

Shrake Residence EDITED

Shrake Residence EDITED